Skip to content

CCCL Film Festival เปิดรับหนังสั้นวิกฤตโลกรวน ชิงเงินรวม 240,000 บาท

Photo Credit: CCCL Film Festival

เมื่อเทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (Changing Climate, Changing Lives Film Festival หรือ CCCL) ครั้งที่ 3 กำลังจะมาถึง ทางผู้จัดงานได้จัดให้มีการประกวดหนังสั้นประเด็นโลกรวน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาทครับ

เทศกาลหนัง CCCL นั้น มีจุดประสงค์ที่จะ “นำเสนอเรื่องราวและผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อหนังสั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรับมือต่อวิกฤตการณ์นี้” เยาวชนและบุคคลทั่วไปสามารถส่งหนังสั้นที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. หนังสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
  2. ไม่จำกัดประเภทหนังสั้น สามารถเป็นสารคดี หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชัน หรืออื่น ๆ
  3. หนังสั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยหนังสั้นอาจพูดถึงประเด็นใด ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภัยแล้งและคลื่นความร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วม การอพยพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตขาดแคลนแหล่งอาหาร เป็นต้น
  4. จำกัดความยาวของหนังไม่เกิน 15 นาที

สำหรับลักษณะของหนังสั้นที่รับประกวดนั้น มีการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและส่งผลงานหนังสั้นได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ www.ccclfilmfestival.com/submit ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: